Fritt Sykehusvalg Norge

Pasientrettighetsloven kom i 2001. Med den fikk pasienter rett til fritt sykehusvalg i Norge. For at det skulle bli mulig for den enkelte pasient å vurdere de ulike behandlingsstedene og sykehusene, opprettet Sosial- og helsedirektoratet en informasjonstjeneste. Denne informasjonstjenesten heter Fritt Sykehusvalg Norge. Den består av en internettside og en telefontjeneste. Tjenesten har eksistert siden 2003. Tilgjengelig informasjon for brukerne av tjenesten øker stadig.

Hvilken informasjon finnes på frittsykehusvalg.no?

Nettstedet formidler forventet ventetid for 139 tjenester eller behandlinger innen fysisk helse, psykisk helse og rus og avhengighet, nasjonale kvalitetsindikatorer, informasjon om pasientrettigheter og annen relevant informasjon for pasientenes valg av behandlingssted.

Pasientrådgivertelefon 800 41 004

Fritt sykehusvalg Norges telefontjeneste betjenes av pasientrådgivere i regi av de regionale helseforetakene. Pasientrådgiverne tilbyr informasjon om fritt sykehusvalg alle ukedager kl. 08.00 - 15.00. Tjenesten er gratis om du ringer fra fasttelefon, men du må betale mobiltakst når du ringer fra mobiltelefon. Opplysning om mobiltakst får du ved henvendelse til din mobiloperatør Henvisende leger har et prioritert telefonnummer inn til den samme tjenesten.

Informasjon om ventetider

Det enkelte sykehus eller behandlingssted rapporterer forventede ventetider til nettstedet hver måned. Forventet ventetid uttrykker behandlingsstedenes skjønnsmessige vurdering av hvor lang tid de lavest prioriterte pasientene maksimalt kommer til å vente på utredning eller undersøkelse, dagbehandling/poliklinisk behandling eller innleggelse. Forventet ventetid oppgis i uker.

Informasjon om kvalitet på tjenestetilbudet

De nasjonale kvalitetsindikatorene gir brukerne informasjon om kvaliteten på tjenestetilbudet innen enkelte områder av spesialisthelsetjenesten.  Indikatorene viser ulike aspekter ved kvalitet først og fremst på sykehus/institusjonsnivå. I stor grad dreier det seg om struktur- og prosessindikatorer. Disse indikatorene sier ikke nødvendigvis noe om resultater av medisinsk behandling og tiltak, men ulike forhold på institusjonsnivå antas likevel å ha betydning for behandlingen og behandlingsprosessen i den enkelte institusjon.

Informasjon om rettigheter

På nettsidene finner du dine rettigheter i forbindelse med sykehusbehandling, hvordan du skal gå frem når du vil klage og kontaktinformasjon til andre du kan henvende deg til.

Nytt fra media

Error

RSS errors
.01.