Yrkesrettet attføring - også som utdanning

Hensikten med yrkesrettet attføring er at du skal skaffe deg arbeid, eller beholde ditt nåværende arbeid gjennom bistand fra NAV. Det er også mulig å få støtte til høyere utdanning ved å søke om yrkesrettet attføring fra NAV.

For å ha rett til yrkesrettet attføring må du oppfylle følgende vilkår:

  • Være mellom 16 og 67 år
  • Oppholde deg i Norge
  • Du må på grunn av sykdom, skade eller lyte ha fått din evne til å utføre inntektsgivende arbeid varig nedsatt eller ha fått dine muligheter til å velge yrke eller arbeidsplass vesentlig innskrenket

Hvordan søker du?

Du må først registrere deg som arbeidssøker. Når du er registrert som arbeidssøker fyller du ut kravskjema for yrkesrettet attføring. Søknaden med vedlegg sendes/leveres NAV lokalt der du bor. Les mer hos NAV.

Oppfyller du vilkårene?

NAV vurderer om vilkårene for yrkesrettet attføring er oppfylt. Du vil motta et skriftlig vedtak der begrunnelsen for vedtaket fremgår. Hvis du er uenig i vedtaket, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og leveres eller sendes NAV lokalt.
Fristen for å klage er 6 uker regnet fra den dagen vedtaket kom i postkassen din.

Kartleggingsfase

Før du får innvilget attføringstiltak må NAV først finne ut om det er mulig for deg å skaffe arbeid uten kvalifisering. Selv om du fyller de medisinske vilkårene, kan NAV komme til at det finnes arbeid som du kan søke med din nåværende kompetanse og arbeidsevne uten at attføringstiltak er nødvendig.

Dersom det ikke er mulig å skaffe arbeid uten attføringstiltak må du i samarbeid med NAV utarbeide en handlingsplan.

Hjelp fra NAV

Er du usikker på hvilke muligheter som finnes eller du ønsker hjelp til en vurdering av om tiltakene er egnet for deg, kan NAV bistå med

  • Informasjon
  • Veiledning
  • Interessekartlegging
  • Arbeidspsykologisk bistand

Når du har funnet ut hva du vil arbeide med og hvilke tiltak som du anser som nødvendige vil NAV vurdere om planen kan godkjennes. Det innbærer at planen skal være hensiktsmessig og at tiltakene må være nødvendige for å nå målet.

 Mer informasjon om yrkesrettet attføring finner du hos NAV.

Utdanning gjennom yrkesrettet attføring

Du kan få støtte til høyere utdanning ved å søke om yrkesrettet attføring fra NAV. For å få utdanning som yrkesrettet attføring, må du i utgangspunktet være over 26 år, i tillegg være i det som kalles "en vesentlig annen utdanningssituasjon enn andre". Grunnen til dette vilkåret er at mange under 26 uansett vil studere og da skal man som hovedregel ikke ha dekket alminnelige utdanningskostnader gjennom folketrygden, men skal finansiere dem selv gjennom det ordinære utdanningssystemet, det vil si Lånekassen.

Det kan likevel være mulig for folk under 26 år å få yrkesretta attføring. Ungdom som er i en "vesentlig annen utdanningssituasjon enn andre" kan likevel få utdanningen sin finansiert gjennom yrkesrettet attføring for å bedre utsiktene til arbeid etter endt utdanning. Les mer om dette hos Ungerettigheter.no

 

Nytt fra media

Error

RSS errors
.01.