Vedtekter BURG Norge

Dette er de gjeldende vedtektene for BURG Norge
VEDTEKTER  BURG NORGE

 

Vedtatt på BURG Norges  Ekstraordinære Landskonferanse  15 august 2014

                        

§ 1 - Formål

BURG skal arbeide for barn og ungdom med revmatiske sykdommer, og muskel og skjelettplager, samt deres familier og i samarbeid med Norsk Revmatikerforbunds valgte organer og administrasjon søke å bedre denne gruppens livssituasjon.

 

§ 2 – Medlemskap 

Alle som ønsker det kan være medlem av BURG. De som har tillitsverv, skal være medlem. Personer med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende skal ha flertall i alle styrende organer nasjonalt, regionalt og lokalt. Medlemskap i BURG er samtidig medlemskap i NRF. Alle medlemmer over 15 år har fulle demokratiske rettigheter. Foresatte kan representere sine barn frem til denne alder. Medlemmer under 15 år har også rett til å fremme sine synspunkter og til å ha innflytelse over arbeidet i organisasjonen.

 

§ 3 – Oppbygging

BURGs organisasjonsledd er: landskonferanse, sentralstyre og fylkesgrupper/regionsgrupper.

 

Styrets sammensetning:

Styrets sammensetning har som mål å bestå av en – 1 – representant fra hver region: nord, midt, vest, sør og øst, og en -1- representant fra NRFs sentralstyre, i alt seks -6- medlemmer.

Av de fem – 5 – BURG medlemmene skal foreldre og ungdom være representert med minimum to -2- representanter hver. I tillegg velges det to – 2 – varamedlemmer for BURG representantene. .

NRFs representant med personlig vara velges av og blant medlemmene i NRFs styre.

Ved leders fravær rykker nestleder opp som fungerende leder og første varamedlem kommer inn som styremedlem.  

Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst fire – 4 – medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er leders stemme utslagsgivende.

Sentralstyret oppnevner underutvalg, og benytter seg av ressurspersoner etter behov. Sentralstyret fastsetter også mandat og funksjonsperiode.

  

§ 4 – Landskonferanse

Landskonferansen er BURGs høyeste organ, og avholdes hvert andre år.

Landskonferansen består av BURGs sentralstyre, to – 2 – representanter fra hver BURG fylkesgruppe.

Administrasjonen skal også være representert på landskonferansen med

talerett, men uten stemmerett.

 

Representantenes utgifter til reise og opphold fordeles likt mellom representantene.

 

Forslag som skal behandles på Landskonferansen må være sentralstyret i

hende senest to – 2 – måneder før Landskonferansen finner sted.

Sentralstyret sender hver delegat saksliste og papirer senest en – 1 – måned

før Landskonferansens åpning.

 

Landskonferansen skal normalt behandle:

1.         Godkjenning av innkalling

2.         Valg av dirigent

3.         Valg av to -2- referenter

4.         Valg av to -2- representanter til å underskrive protokollen

5.         Valg av tre -3- representanter til tellekorps.

- Punkt 2 til 5 velges etter forslag fra sentralstyret

6.         Godkjenning av saksliste

7.         Beretning fra foregående periode

8.         Regnskap og revisjonsberetning fra foregående periode

9.         Innkomne forslag

10.      Handlingsplan for kommende periode

11.      Valg

-           Leder og nestleder i sentralstyret

-           Tre -3- styremedlemmer til sentralstyret

-           To -2- varamedlemmer til sentralstyret

Disse velges på bakgrunn av valgkomitèens innstilling og eventuelle benkeforslag blant de allerede foreslåtte kandidatene, iht. § 3.

BURGs sentralstyre velger representant til NRFs styre, med nestleder som personlig vara.

 

-           Valgkomitè for neste periode, bestående av tre -3- medlemmer og ett – 1 – varamedlem.

Disse velges etter forslag fra sentralstyret.

 

-           Autorisert revisor for neste periode.

 

Landskonferansen gir sentralstyret fullmakt til selv å oppnevne:

-           To -2- representanter med vara til NRFs Landsmøte

-           Ett -1- medlem og varamedlemmer til NRFs representantskap.

Sentralstyret har ikke stemmerett under behandling av beretning og regnskap. 

I årene uten landskonferanse avholdes lederkonferanse. Lederkonferansen består av sentralstyret og to -2- representanter fra hver fylkesgruppe. Lederkonferansen behandler regnskap og årsmelding i årene uten landskonferanse. 

 

§ 5 – Ekstraordinær landskonferanse

Ekstraordinær landskonferanse kan innkalles når et flertall i sentralstyret eller 2/3 av samtlige fylkesgrupper krever det. Ekstraordinær landskonferanse kan bare behandle saker som er kunngjort ved innkalling. Innkalling sendes ut med minimum fire – 4 – ukers varsel.

 

§ 6 – Vedtektsendringer

Forslag til endringer av BURGs vedtekter må være sentralstyret i hende

minst to  -2- måneder før landskonferansens åpning. Endring av vedtektene

krever 2/3 flertall på Landskonferansen.

 

§ 7 – Nedleggelse av BURGs organisasjonsledd

Nedleggelse av BURGs sentralorganisasjon kan bare foretas av BURGs

Landskonferanse. Ved nedleggelse av BURGs sentralorganisasjon skal alle disponible midler settes på egen konto. NRF vil stå ansvarlig for denne kontoen.Denne overføringen skal gjøres i henhold til en felles prosedyre for nedleggelse av fylkesgrupper som skal inneholde:

 

Regnskap

Årsberetning

Kontonummer

Protokoll fra nedleggelsesmøte

 

Dersom det blir dannet en ny barne- og ungdomsorganisasjon innen fire – 4 – år, skal midlene overføres denne. Etter denne tid, tilfaller midler og eiendeler NRFs barnefond.

 Ved nedleggelse av en BURG fylkesgruppe, skal midlene overføres NRFs stedlige fylkeslag, øremerket barne- og ungdomsarbeid etter føringer fra BURG sentralt. Dersom det blir dannet en ny BURG fylkesgruppe, skal de resterende midler overføres denne.

 

§ 8 – Fylkesgrupper

BURG-arbeidet kan organiseres i fylkesgruppe eller regionsgruppe. Det kan dannes regionsgruppe der fylkene i regionen er enige om sammenslåing. En regionsgruppe har samme regler for representasjon på landsplan som en fylkesgruppe. Regionen bestemmer annen representasjon i samarbeid med de fylkene/regionen de tilhører i NRF.

BURG-gruppene skal etter avholdte styremøter sende styremøteprotokoller, samt annen aktuell informasjon til BURG Norge.

Fylkesgruppene skal ha eget valgt styre, årsberetning og regnskap.

Fylkesgruppenes årsmøte skal avholdes innen utgangen av februar.

Til årsmøtet møter BURGs fylkesstyre, medlemmer av BURG og en representant

fra NRFs fylkeslag. Årsmøtet innkalles med fire -4- ukers varsel. Forslag til

årsmøtet må være innkommet senest to -2- uker før årsmøtets åpning.

 

Årsmøtet behandler:

1.         Godkjenning av innkalling

2.         Valg av dirigent

3.         Valg av to -2- referenter

4.         Valg av to -2- representanter til å underskrive protokollen

5.         Valg av tellekorps

Representantene i pkt. 2-5 velges etter forslag fra fylkesstyret.

6.         Godkjenning av saksliste

7.         Styrets årsberetning

8.         Regnskap og revisjonsberetning fra foregående år

9.         Innkomne forslag

10.      Handlingsplan for kommende periode

11.      Budsjett for inneværende år

12.      Valg av:

-           Leder (velges for ett år)

-           Tre -3- styremedlemmer (2 år)

-           To -2- varamedlemmer (1 år)

Ved første gangs valg velges ett styremedlem for ett år, de øvrige velges for to år.

-           Valgkomité etter innstilling fra styret

-           To revisorer eller en autorisert revisor.

 

Fylkesstyret har ikke stemmerett under behandling av beretning og regnskap. I de tilfeller hvor årsmøtet kun består av medlemmer fra fylkesstyret er revisors godkjennelse av regnskap nok for innsendelse til BURG sentralt.

 

BURGs fylkesstyre sender årsberetning og regnskap til BURG Norge senest

seks – 6 – uker etter avholdt årsmøte.

BURGs fylkesstyre består av minst fem -5- medlemmer, hvorav ett velges av

og blant NRFs fylkesstyre.

 

Fylkesgruppens styre velger på første styremøte:

-           Ett -1- medlem med varamedlem til NRFs fylkesstyre

-           Delegater til NRFs fylkesårsmøte

-           Delegater til BURGs Landskonferanse de år dette er aktuelt. De øvrige år velges delegater til BURGs lederkonferanse.

 

§ 9 – Tilhørighet til NRF

BURG er en selvstendig organisasjon.

Der man ikke finner svar i BURGs vedtekter skal BURG forholde seg til NRFs vedtekter.

 

Det skal være gjensidig representasjon mellom BURGs og NRFs organisasjonsledd.

BURG sentralt har i samarbeid med NRFs fylkeslag ansvar for BURGs fylkesgrupper.

Nytt fra media

Error

RSS errors
.01.